top of page

Splošni pogoji uporabe

Definicije

1. člen

Storitve ortoscale.com podjetja Ortoscale d.o.o. obsegajo vse storitve, ki se tržijo pod to ali drugo storitveno znamko podjetja Ortoscale d.o.o. in so opredeljene na spletnih straneh podjetja https://ortoscale.com

(v nadaljevanju storitve)

Ponudnik storitev ortoscale.com je podjetje Ortoscale, informacijske tehnologije d.o.o., Šaleška cesta 2A, 3320 Velenje, Slovenija, njegovi pogodbeni partnerji in zunanji sodelavci. Podjetje Ortoscale d.o.o. je davčni zavezanec z identifikacijsko številko SI66124883, matično številko 8122415000 in številko transakcijskega računa IBAN SI56 6100 0001 8574 392 (DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA). Elektronski naslov ponudnika (za ugovore, zahtevke in izjave) je info(@)ortoscale.com (v nadaljevanju ponudnik).

Naročnik storitev ortoscale.com je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je s ponudnikom preko spletnih strani ali na drug način sklenila pogodbo za uporabo storitev (v nadaljevanju naročnik).

Uporabnik storitev ortoscale.com je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja storitve ortoscale.com (v nadaljevanju uporabnik).

Stranka ortoscale.com je vsak naročnik ali uporabnik storitev ortoscale.com.

 

Veljavnost in uporaba splošnih pogojev

2. člen

Storitve ortoscale.com opredeljujejo naslednji, za vse stranke zavezujoči, splošni pogoji poslovanja in uporaba storitev ortoscale.com (v nadaljevanju splošni pogoji).

Splošne določbe teh splošnih pogojev (I. del) veljajo za vse storitve. Za posamezno storitev lahko poleg splošnih določb veljajo tudi posebne določbe teh splošnih pogojev (II. del).

Ti splošni pogoji veljajo tudi za uporabnike, ki storitve uporabljajo na podlagi pogodbe oziroma drugega razmerja s tretjo osebo, ki ni ponudnik in ima s ponudnikom sklenjeno pogodbo, na podlagi katere ponudnik tej tretji osebi daje pravico, da svojim uporabnikom podeljuje pravico do uporabe storitev. Pri takih uporabnikih s sprejemom teh splošnih pogojev oziroma z uporabo storitev ne nastane nobeno pogodbeno razmerje med ponudnikom in uporabnikom. V primeru neskladja med določbami teh splošnih pogojev in pogodbe med tretjo osebo in njenim uporabnikom se uporabljajo določila teh splošnih pogojev.

Stranka z uporabo ponudnikovih storitev potrjuje, da je seznanjena s celotno vsebino teh splošnih pogojev in da jih v celoti sprejema.

Splošni pogoji imajo skupaj z opravljenim naročilom storitev preko spletnih strani ortoscale.com naravo pogodbe, sklenjene med ponudnikom in naročnikom. V kolikor ponudnik in naročnik skleneta pogodbo v pisni obliki, splošni pogoji dopolnjujejo pogodbena določila. V primeru neskladja imajo posamezna določila pogodbe prednost pred določili splošnih pogojev.

Če pri zagotavljanju storitev ponudnik za naročnika obdeluje osebne podatke, se sprejem teh splošnih pogojev šteje za sklenitev pisne pogodbe o pogodbeni obdelavi osebnih podatkov, v skladu z zahtevami zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.

Sestavni del teh splošnih pogojev so ponudnikovi ceniki storitev, ki so objavljeni na spletnih straneh ponudnika. Stranka s sprejemom splošnih pogojev potrjuje, da je seznanjena s cenikom. Cenik se lahko kadarkoli spremeni brez predhodnega obvestila. Za datum spremembe se šteje datum objave na spletnih straneh.

3. člen

Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe določil splošnih pogojev kadarkoli in brez predhodnega obvestila strankam. Za datum spremembe se šteje objava na spletnih straneh ponudnika. Če v 15 dneh po objavi sprememb stranka ne ugovarja, se smatra, da se s spremembami strinja.

 

Cene in komercialni pogoji

4. člen

Vse cene v cenikih oziroma na spletnih straneh so v evrih (€) in, če ni posebej določeno drugače, vsebujejo zakonsko predpisani davek na dodano vrednost (DDV) po stopnji 22 %.

5. člen

Naročnina na storitve se obračunava za tekoče obračunsko obdobje, ki je navedeno, po vsakokrat veljavnem ceniku. Če v ceniku obračunsko obdobje ni navedeno, znaša obračunsko obdobje 1 koledarski mesec. Storitve, ki se zaračunavajo enkratno, se obračunajo ob naročilu.

6. člen

Glede storitev se strinjate, da boste ponudniku ustrezne pristojbine plačali pred realizacijo registracije želenega imena domene ali podaljšanja s tem v zvezi. Stranka se obvezuje, da bo ponudniku plačevala storitve v roku 8 dni od izstavitve računa, oziroma skladno z navedenim datumom valute na izstavljenem računu. Če je stranka s plačilom kateregakoli računa v zamudi za več kot 20 dni, ima ponudnik pravico da ji takoj prekine dobavo vseh storitev. Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki stranki nastane zaradi prekinitve dobave storitev.

Enake posledice za stranko nastopijo v primeru, če v primeru izteka obdobja, za katerega je bila sklenjena pogodba oziroma naročena storitev, ne sprejme ponudnikove prve nove ponudbe in ne plača zneska po ponudbi. Ponudnik prekine dobavo storitev stranki z iztekom obdobja, za katerega je bila pogodba sklenjena.

Stranka je seznanjena in soglaša, da ima ponudnik pravico, da v primeru strankinega preplačila, napačnega ali dvojnega plačila, v primeru izdaje delnega ali celotnega dobropisa s strani ponudnika ipd., ko mora ponudnik nakazovati denar nazaj stranki ali izdajati dodatne dokumente, stranki zaračunati s tem povezane administrativne stroške.

Stranka soglaša, da ji lahko ponudnik izda račun tudi samo v elektronski obliki in ji ga pošlje po e-pošti oziroma s sredstvi elektronske komunikacije. V primeru, ko stranka želi oziroma zahteva izdajo računa/-ov v papirnati obliki (npr. če izgubi račun in želi njegovo ponovno izdajo v papirnati obliki ipd.), ima ponudnik pravico stranki zaračunati administrativne stroške izdaje računa.

 

Sklenitev, trajanje in prenehanje naročniške pogodbe

7. člen

Naročnik izpolni elektronsko prijavo na spletnih straneh ponudnika, pozorno prebere splošne pogoje in označi, da se z njimi strinja. Naročnik lahko naroči dodatne storitve v naročniškem paketu preko elektronske pošte poslane na naslov prodaja(@)ortoscale.com.

Ob naročilu storitev ponudnik pošlje naročniku ponudbo na naročnikov e-poštni naslov, ki ga je naročnik navedel ob naročilu. Pogodba se smatra za sklenjeno oziroma ponudnikova ponudba za sprejeto z dnevom nakazila naročnika, in sicer celotnega zneska iz ponudbe, na transakcijski račun ponudnika št. SI56 6100 0001 8574 392 (Ortoscale d.o.o., Šaleška cesta 2A, 3320 Velenje). Pogodba je sklenjena oziroma ponudba sprejeta pod razveznim pogojem, to je, če ponudnik v treh (3) delovnih dneh ne odpove oziroma ne izjavi naročniku, da ne želi skleniti pogodbe; stranki soglašata, da je odpoved oziroma izjava lahko poslana po e-pošti. Ponudba predstavlja sestavni del pogodbe med ponudnikom in naročnikom.

Če ponudnik naročniku ne pošlje ponudbe, se šteje, da ne želi skleniti pogodbe in v takem primeru zanj ne morejo nastati nobene obveznosti.

Slike, vsebovane v ponudbi ter v drugih ponudnikovih gradivih, vključno s spletnim mestom, so simbolične in se stranke nanje v nobenem primeru ne morejo sklicevati ali na njihovi podlagi karkoli terjati od ponudnika.

8. člen

Pogodbeni stranki lahko kadarkoli in brez odpovednega roka s pisnim obvestilom drugi stranki odstopita od pogodbe, če nasprotna stranka, tudi po predhodnem opozorilu krši določila te pogodbe ali drugi stranki povzroča škodo.

Če ponudnik v primeru iz prejšnjega odstavka odstopi od pogodbe, stranki ni dolžan omogočiti uporabe storitve, ki jo je ta morda plačala ali zakupila vnaprej, prav tako ji za neporabljen del storitve ni dolžan plačati nadomestila ali odškodnine.

9. člen

Stranki lahko kadarkoli odpovesta pogodbo. Če pogodbo odpove ponudnik, je odpovedni rok 30 dni. Po preteku odpovednega roka ponudnik ni več dolžan zagotavljati storitev in ne odgovarja za škodo, ki bi stranki nastala zaradi prenehanja zagotavljanja storitev.

10. člen

Če ni v ponudbi ali v pisni pogodbi med stranko in ponudnikom izrecno določeno drugače, se pogodba med ponudnikom in stranko sklepa za nedoločen čas, vendar pa si ponudnik izrecno pridržuje pravico do spremembe cene in drugih pogojev za uporabo storitev v času trajanja pogodbe, za kar bo stranki poslal novo ponudbo.

Ponudnik lahko pogodbo kadarkoli odpove, in sicer s 30-dnevnim odpovednim rokom. Prav tako se šteje, da je ponudnik odpovedal pogodbo, če stranka ne sprejme prvo poslane ponudbe, ki mu jo pošlje ponudnik v skladu s 1. odstavkom tega člena. V takem primeru pogodba preneha veljati z iztekom 30-dnevnega roka, odkar je ponudnik stranki odposlal ponudbo.

Če pogodbo odpove stranka in prejme ponudnik odpoved vsaj 15 dni pred iztekom tekočega obračunskega obdobja, pogodba preneha veljati z iztekom zadnjega dne obračunskega obdobja. Če prejme ponudnik odpoved manj kot 15 dni pred iztekom tekočega obračunskega obdobja, pogodba preneha veljati z iztekom zadnjega dne naslednjega obračunskega obdobja. Odpoved pogodbe lahko stranka poda le v pisni obliki z žigom podjetja in podpisom odgovorne osebe.

Če je bila pogodba izrecno sklenjena za določen čas, bo ponudnik pred iztekom obdobja, za katero je bila sklenjena pogodba oziroma naročena storitev, stranki poslal novo ponudbo. Če stranka prve ponudbe ne sprejme in ne plača zneska po ponudbi, v roku, ki je naveden v ponudbi, pogodba preneha veljati z iztekom zadnjega dne obdobja, za katerega je bila sklenjena. Če stranka ponudbo sprejme, velja pogodba naprej, vendar zanjo veljajo pogoji, navedeni v ponudbi, ki s tem postane sestavni del pogodbe.

11. člen

Naročnik se obvezuje, da bo poravnal vse obveznosti iz naslova pogodbe, ki so nastale do dneva prenehanja pogodbe. Če naročnik v primeru predplačila storitev za določeno časovno obdobje predčasno odpove pogodbo, ni upravičen do vračila vnaprej plačanega zneska, razen v primeru grobega kršenja pogodbenih obveznosti s strani ponudnika.

 

Roki za izvedbo storitev

12. člen

Kadar je predmet pogodbe storitev, ki jo mora ponudnik izvesti ali zagotoviti po navodilih stranke (npr. izdelava spletnega mesta ipd.), mora ponudnik storitev izvesti v roku, ki je naveden v ponudbi, ceniku ali v korespondenci med ponudnikom in stranko. Če so v ponudbi ali drugje navedeni različni roki za posamezne sklope oziroma postavke storitve, se šteje, da ponudnik ni prišel v zamudo, če je prekoračil rok za posamezen sklop oziroma postavko, celotno storitev pa je dokončal v za to predvidenem roku.

Roki za izvedbo storitve se lahko podaljšajo na prošnjo stranke, če se ponudnik s tem strinja.

V primeru višje sile se roki za izvedbo storitve podaljšajo za čas trajanja višje sile, pod pogojem, da ponudnik stranko obvesti o nastopu višje sile, takoj ko je to mogoče. Za višjo silo se štejejo tudi dogodki, ki izvirajo iz sfere ponudnika.

Če je za začetek, nadaljevanje ali dokončanje storitve s strani ponudnika nujno ali koristno sodelovanje stranke (npr. izbira med več opcijami, potrditev predlaganih rešitev, dostava vsebin in materialov, podajanje ključnih informacij za izvedbo, potrditev prenosa domene ipd.) in stranka zamudi dogovorjeni rok oziroma ne odgovori nemudoma na poziv ponudnika, ima ponudnik pravico, da vse predvidene roke izvedbe podaljša za 3 krat. Če je to mogoče, lahko ponudnik v takem primeru po lastni presoji s skrbnostjo dobrega strokovnjaka sam opravi ustrezne izbire in odločitve namesto stranke. V takem primeru stranka od ponudnika ne more uveljavljati odgovornosti za izbiro ali odločitev.

Če pride do podaljšanja roka izvedbe iz prejšnjega odstavka tega člena in stranka tudi v podaljšanem roku ne izpolni svoje sodelovalne dolžnosti, lahko ponudnik po lastni presoji vztraja pri pogodbi ali od nje odstopi.

 

Avtorske pravice

13. člen

Kadar ponudnik v storitev, ki jo zagotavlja stranki, vključi svoje obstoječe avtorsko delo (npr. programsko kodo, fotografijo, sliko, film, besedilo, logotip ipd.) ali kadar tako avtorsko delo izdela po navodilih in željah stranke, se na stranko prenesejo le tiste materialne avtorske pravice na takem avtorskem delu, ki so nujno potrebne, ter v obsegu in trajanju, ki sta nujno potrebna, za to, da lahko stranka storitev uporablja v skladu z njenim ekonomskim namenom.

Ne glede na 1. odstavek tega člena stranka v nobenem primeru ne more pridobiti nobenih pravic na računalniških programih (aplikacijah, modulih ipd.), ki jih je razvil ponudnik ali glede katerih je ponudnik imetnik materialnih avtorskih pravic. Določba tega odstavka velja tudi v primeru, ko je bila taka aplikacija izdelana ali spremenjena na željo stranke. Na računalniških programih iz tega odstavka pridobi stranka zgolj časovno omejeno pravico uporabe takih programov v skladu z njihovim ekonomskim namenom oziroma v skladu s temi splošnimi pogoji ali ponudbo. Pravica uporabe iz tega odstavka lahko traja največ za čas veljavnosti pogodbe med ponudnikom in stranko. Čas uporabe ponudnikovih storitev za licence, ki so veljavne na več računalnikih, začne teči ob namestitvi na prvi računalnik. Ponudnik ima pravico, da svoje avtorstvo oziroma imetništvo materialnih avtorskih pravic kadarkoli označi na način, ki ga sam izbere, kar lahko vključuje tudi njegov logotip in povezavo na njegovo spletno mesto. Navedena pravica ponudnika ne more biti omejena z dejstvom, da stranka plačuje za ponudnikove storitve. Ponudnik lahko kadarkoli spremeni način označitve avtorstva oziroma imetništva materialnih avtorskih pravic. Ponudnik svoje pravice ne sme izvrševati na način, ki bi nesorazmerno posegal v pravice in interese stranke.

Vse ostale materialne avtorske pravice, moralne avtorske pravice in druge avtorske pravice, ki se v skladu s 1. odstavkom tega člena ne prenesejo na stranko, so pridržane ponudniku.

Brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika je stranki prepovedano posegati v avtorska dela iz 1. odstavka tega člena, jih predelovati ali prirejati ter prenašati pravice na teh delih na tretje osebe. Brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika stranka nima pravice dostopa do izvorne kode programov, ki so del storitve, ki je predmet pogodbe med ponudnikom in stranko ali ki podpirajo ali omogočajo njeno delovanje. Prav tako naročnik nima pravice do predelave izvorne kode.

Če storitev, ki jo zagotovi ponudnik, vsebuje avtorska dela, ki jih je priskrbela stranka, stranka ponudniku jamči, da ima na teh delih ustrezne materialne avtorske pravice in mu odgovarja za škodo, ki bi jo ponudnik utrpel zaradi zahtevkov tretjih oseb, ki se nanašajo na ta avtorska dela.

Na strežnikih ni dovoljeno neavtorizirano shranjevati avtorsko zaščitenih dokumentov (datotek) in programov.

 

Prenos storitve k drugem ponudniku

14. člen

Če so predmet pogodbe med ponudnikom in stranko storitve, ki vključujejo gostovanje ali hrambo podatkov na oziroma s pomočjo ponudnikove strojne opreme, in se stranka odloči za prenos k tretji osebi, ponudnik tak prenos izvede samo, če so hkrati izpolnjeni naslednji pogoji: stranka ima poravnane vse zapadle obveznosti do ponudnika; strojna in sistemska programska oprema tretje osebe izpolnjuje tehnične zahteve za prenos; v dvomu lahko ponudnik o tem zahteva od stranke in od tretje osebe pisno izjavo; stranka vnaprej poravna predvidene stroške prenosa, v skladu s cenikom, po predhodno izdanem računu ponudnika.

Ne glede na prvi odstavek tega člena prenos spletnih strani ter njim sorodnih storitev in vsebin k drugemu ponudniku ni mogoč, razen v primeru, ko gre za spletne strani, sorodne storitve ali vsebine, glede katerih ponudnik zagotavlja zgolj gostovanje na strežniku, ne pa tudi uporabe svojega sistema za upravljanje z vsebinami (CMS).

 

Konkurenca in varovanje podatkov

15. člen

Ponudnik in stranka se obvezujeta kot poslovno tajnost varovati vse podatke o drugi stranki, do katerih bosta prišla pri svojem poslovnem sodelovanju, in sicer ves čas sodelovanja ter vsaj še tri (3) leta po prenehanju veljavnosti pogodbenega razmerja.

Ne glede na odločbo 1. odstavka tega člena smeta stranki med svojimi referencami javno objaviti in navajati dejstvo sodelovanja z nasprotno stranko in predmet sodelovanja (rešitev), prav tako pa smeta na svojem spletnem mestu in v publikacijah objaviti spletne povezave do rešitve, ki jo je izvedel oziroma zagotovil za naročnika.

Informacij, ki se v skladu s 1. odstavkom tega člena štejejo za poslovno skrivnost, stranki ne smeta sami ali skupaj z drugimi uporabljati za namene izven te pogodbe, prav tako pa jih ne smeta posredovati tretjim osebah ali jim omogočiti seznanitve z njimi.

Za poslovno skrivnost se ne štejejo informacije in podatki, ki so bili v času sklenitve te pogodbe javno znani in zakonito dostopni (objavljeni) na običajen način (npr. na spletnih straneh, v javnih evidencah, v medijih ipd.).

Stranki se zavezujeta, da bosta osebne podatke delavcev in pogodbenih sodelavcev nasprotne stranke, s katerimi se bosta seznanili pri izvrševanju te pogodbe ali v zvezi z njo, varovali skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 

Tehnična podpora strankam

16. člen

Strankam je ob delavnikih, med 8. in 16. uro, na voljo tehnična podpora, ki se praviloma vrši po elektronski pošti podpora(@)ortoscale.com in telefonu 059 978 060.

Ponudnik je obvezan upoštevati le zahtevke za podporo, ki so bili poslani na podpora(@)ortoscale.com iz kontaktne e-pošte naročnika, ki jo je navedel ob naročilu storitev (v nadaljevanju e-pošta naročnika). Nudenje podpore je lahko pogojeno oziroma omejeno z določeno vrsto naročniškega razmerja oziroma s cenikom ponudnika. Ponudnik nudi naročniku pomoč izključno za vprašanja in težave, ki se tičejo najete storitve.

 

Pošiljanje informacij

17. člen

Naročnik z opravljenim naročilom storitev dovoli ponudniku pošiljanje informacij, obvestil in anketnih vprašalnikov, ki so neposredno ali posredno povezani s storitvami ortoscale.com, na e-pošto naročnika za ves čas trajanja pogodbenega razmerja.

 

Pravice in obveznosti ponudnika

18. člen

Storitve ortoscale.com so odvisne od splošnega delovanja omrežja internet. Na strani strežnikov ortoscale.com in njihove priključitve v internet bo ponudnik storitev naredil vse, kar je v njegovi moči za neprekinjeno in nemoteno delovanje.

19. člen

Ponudnik se obvezuje, da bo časovni okvir za opravljanje tehničnih vzdrževalnih posegov na strežnikih od 00.00 ure do 06.00 ure. V primeru načrtovane prekinitve, daljše od 2 ur, bo naročnik obveščen preko elektronske pošte ali na spletnih straneh ponudnika najmanj 2 dni pred posegom.

20. člen

Od naročnika lahko ponudnik zahteva umik informacij, servisov in storitev ali na kakršen koli drug način omeji ali prepreči dostop do njih, če bi lahko bili sporni ali škodljivi za ponudnika ali v nasprotju s splošnimi pogoji.

Ponudnik ima pravico skripte in aplikacije, ki prekomerno obremenjujejo strežnik ali ogrožajo stabilnost strežnika, izključiti iz uporabe. Ponavljajoče izključitve imajo lahko za posledico začasno ukinitev pravic do izvajanja skript ali aplikacij, v skrajnem primeru pa celo začasen ali trajen izklop storitev.

Določbe tega člena v nobenem primeru ne omejujejo pravic, ki za ponudnika izhajajo iz člena teh splošnih pogojev.

21. člen

Ponudnik si pridržuje pravico, da v času med registracijo domene in objavo vsebine s strani stranke pod registrirano domeno objavi kakršnekoli lastne vsebine, predvsem pa informacije o lastni ponudbi in storitvah. S strani ponudnika objavljena vsebina ne sme biti takšna, da očitno škoduje interesom stranke. Ponudnik mora objavljeno vsebino umakniti takoj, ko stranka razpolaga z lastno vsebino za objavo.

Enako pravico kot v prejšnjem odstavku ima ponudnik tudi glede domen oziroma spletnih mest, glede katerih stranka ni plačala računa oziroma ni sprejela nove ponudnikove ponudbe.

 

Izključitev in omejitev odgovornosti ponudnika ter odgovornost uporabnika

22. člen

Strinjate se, da odvežete nas, naše partnerje, uslužbence in direktorje, vseh odgovornosti, vključno s sodnimi stroški.

V primeru sodnega postopka bomo mogoče potrebovali vaše pisno zagotovilo, da ste nas te odgovornosti razrešili. V primeru, da pisnega zagotovila ne boste priskrbeli, se bo to smatralo za kršitev Splošnih pogojev poslovanja.

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi pri uporabi njegovih storitev ali v zvezi z njimi nastala stranki, če je škoda posledica:

  • ravnanja stranke ali osebe, za katero stranka odgovarja oziroma deluje v strankinem interesu;

  • ravnanja tretjih oseb;

  • višje sile; za višjo silo se štejejo tudi daljša prekinitev dobave ali motnje v dobavi električne energije, nepredvidena napaka na strojni ali programski opremi, izpad internetnega omrežja ali motnje v dostopu do njega, tehnične težave ponudnika kolokacije strežnikov ali drugih dobaviteljev produktov in storitev, ki jih potrebuje ali uporablja ponudnik; navedeni dogodki se štejejo za višjo silo, tudi če izvirajo iz sfere ponudnika.

Pravna obvestila, ki so del spletnega mesta, ki ga za stranko izdela ponudnik, služijo izključno kot primer oziroma kot pomoč stranki pri oblikovanju besedila pravnih obvestil. Ponudnik poziva stranke, da to besedilo ustrezno predelajo, tako da bo ustrezalo njihovim konkretnim potrebam in namenu spletnega mesta. Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva ali garancije za pravilnost tega besedila; odgovornost ponudnika za kakršnikoli škodo zaradi tega besedila je izključena. V vsakem primeru je odgovornost ponudnika omejena na znesek, ki ga je stranka plačala ali bi ga bila morala plačati ponudniku v zadnjem letu pred nastankom škodnega dogodka. Ponudnik ni odgovoren za naročnikove datoteke, ki se shranjujejo na ponudnikovih strežnikih. Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi stranki ali z njo povezani osebi nastala zaradi okužb z virusi ali drugo zlonamerno kodo ali zaradi vdora v računalniški oziroma informacijski sistem. Uporabnik, ki pri uporabi storitve povzroči škodo ponudniku ali tretjim osebam, jo je dolžna povrniti po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti. Posredovanje podatkov, ki so potrebni za uveljavljanje odškodnine, oškodovancu ali od njega pooblaščeni osebi, sodišču ali drugemu pristojnemu organu se ne šteje za kršitev uporabnikovih poslovnih skrivnosti. Strinjate se in jamčite, da ste nam vse potrebne podatke za specifično storitev navedli po vašem najboljšem znanju in veri, točne in popolne in da jih boste ob morebitnih spremembah sproti ohranjali točne in popolne. Strinjate se, da uporabljate naše storitve povsem na svojo lastno odgovornost. Ne dajemo garancije, da bodo naše storitve ustrezale vašim potrebam in merilom ali da bodo storitve neprekinjene, pravočasne, varne in brez napak; niti ne dajemo garancije, da bodo podatki, dobljeni z uporabo katerekoli naše storitve ali dobljeni iz sporočil e-pošte, točni. Razumete in se strinjate, da je uporaba vseh teh podatkov izključno na vašo lastno odgovornost in da boste sami odgovorni za posledice uporabe naših programov in podatkov.

 

Pravice in obveznosti naročnika

23. člen

Stranka, ki je fizična oseba in ki pridobiva ali uporablja storitve ponudnika za namene izven njene poklicne ali pridobitne dejavnosti (potrošnik), lahko odstopi od pogodbe v roku 14 dni po sklenitvi pogodbe.

Stranka, ki je potrošnik, nima pravice odstopiti od pogodbe, če je bila storitev v vmesnem času aktivirana (4. odstavek člena teh pogojev), ali če gre za storitve ponudnika, ki so bile opravljene oziroma izdelane po natančnih navodilih stranke – potrošnika oziroma so bile prilagojene njenim osebnim potrebam oziroma ki zaradi svoje narave niso primerne za vračilo oziroma jim je pretekel čas uporabnosti, ali če gre za pogodbe o dobavi avdio ali video posnetkov ali računalniških programov in je potrošnik odprl varnostni pečat oziroma je program aktiviral, ali v drugih primerih, ki izhajajo iz splošnih pogojev ali posebnih dogovorov.

O odstopu od pogodbe oziroma registracije mora stranka – potrošnik ponudnika obvestiti preko telefona ali e-pošte. Ponudnik bo sprožil postopek za izbris oziroma prenehanje storitve, v primeru uspešnega izbrisa oziroma prenehanja pa bo vrnil vplačana sredstva naročene storitve na osebni račun stranke v roku 30 dni.

Stranke, ki niso potrošniki, v nobenem primeru oziroma času nimajo pravice do vračila kupnine ob odpovedi naročenih storitev oz. pogodbe po tem, ko je ponudnik že prejel njihovo plačilo.

Naročnik je sam odgovoren za izdelavo rezervnih kopij svojih podatkov na strežniku.

24. člen

Če pride do spremembe podatkov, ki jih je naročnik navedel ob naročilu storitev, je dolžan o spremembi podatkov pisno obvestiti ponudnika najkasneje v roku 14 dni po nastanku spremembe. Naročnik trpi vse neugodne posledice opustitve obvestila o spremembi podatkov, tudi v primeru, če rok iz prejšnjega stavka še ni potekel.

25. člen

Naročnik odgovarja za tajnost, zaščito in uporabo dostopnih gesel ter uporabniških imen za dostop do storitev za sebe in za svoje uporabnike. Naročnik odgovarja za vsebino storitev, ki jih ponuja, za zaščito zaupnih podatkov in za spoštovanje splošnih moralno-etičnih norm. Upoštevati mora tudi obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij, servisov in storitev ter odgovarja za vse posledice dovoljene in nedovoljene uporabe naročenih storitev za sebe in za svoje uporabnike.

26. člen

Uporabnik ali oseba, ki se je naročila na prejemanje Ortoscale d.o.o. e-novic ali drugih elektronskih sporočil ponudnika ali tretjih oseb, soglaša, da mu lahko ponudnik ali tretja oseba, s katero ima sklenjeno pogodbo o uporabi storitve, pošilja e-poštna obvestila, ki se nanašajo na delovanje storitev in njihove zmogljivosti, novosti glede storitev, spremembe ali dopolnitve teh splošnih pogojev, akcije in ugodnosti pri uporabi storitev ter druga sporočila, ki se nanašajo na storitve. Uporabnik soglaša, da lahko ta obvestila vsebujejo tudi komercialna sporočila (reklame) ponudnika ali tretjih oseb.

Uporabnik oziroma oseba, ki se je prijavila za prejemanje Ortoscale d.o.o. e-novic ali drugih elektronskih sporočil ponudnika ali tretjih oseb, soglaša, da mu ponudnik te novice ali druga elektronska sporočila pošilja na njegov e-poštni naslov, ki ga je vpisal ob prijavi, ter da podatke o uporabniku hrani in obdeluje na način, kot je opredeljen v tem členu.

Uporabnik je seznanjen in soglaša, da lahko ponudnik glede poslanih e-poštnih obvestil beleži podatke o tem, kateri uporabnik je prebral določeno e-poštno sporočilo ter katere spletne povezave v sporočilu je odprl (kliknil). Uporabnik soglaša, da lahko ponudnik tako pridobljene podatke uporablja za prilagoditev ponudbe in/ali vsebine bodočih e-poštnih obvestil, ki jih pošlje določenemu uporabniku.

Stranka se strinja, da lahko ponudnik vse podatke, ki jih zbere v okviru izvajanja storitve za stranko, uporablja za lastne potrebe brez omejitev, vključno s tržnimi analizami in prilagajanjem lastnih produktov in storitev ugotovitvam analiz ter s posredovanjem teh podatkov tretjim osebam, bodisi za plačilo bodisi brezplačno.

 

Varstvo osebnih podatkov

27. člen

Naročnik se strinja, da ponudnik za namene svojega poslovanja zbira in obdeluje njegove osebne podatke. Ponudnik naročniku zagotavlja nemoten dostop do njegovih podatkov in urejanje le-teh prek uporabniških strani. Ponudnik hrani osebne podatke za obdobje, določeno z zakonom.

 

Pogodbena obdelava osebnih podatkov

28. člen

Ker bo imel ponudnik pri izvajanju storitev lahko dostop do osebnih podatkov, glede katerih se stranka šteje za upravljavca zbirk osebnih podatkov v smislu določb Zakona o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP-1), ponudnik pa za pogodbenega obdelovalca in ker je dolžnost stranke po ZVOP-1, da vprašanja pogodbene obdelave osebnih podatkov uredi s pisno pogodbo, ponudnik in stranka z določbami tega člena v pisni obliki urejata tudi medsebojno razmerje glede obveznosti stranke po ZVOP-1.

Pogoji in ukrepi za zagotovitev zavarovanja osebnih podatkov in preprečitve njihove nepooblaščene obdelave se natančneje opredelijo v pravilniku oziroma notranjem aktu o zavarovanju osebnih podatkov, ki velja pri ponudniku.

Ponudnik je dolžan seznaniti svoje zaposlene, pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov, o pogojih in ukrepih za varstvo osebnih podatkov stranke.

Stranka ima pravico, da največ dvakrat letno pri ponudniku preveri pravilnost izvajanja zavarovanja osebnih podatkov, kar vključuje tudi pregled prostorov in opreme, kjer in na kateri se osebni podatki stranke obdelujejo. Nadzor mora biti napovedan vsaj 8 delovnih dni vnaprej in je lahko izveden le ob prisotnosti pooblaščene osebe ponudnika ter tako, da kar najmanj moti delovni proces pri ponudniku in da se pri nadzoru varujejo poslovne skrivnosti in drugi občutljivi podatki ponudnika.

Oseba, odgovorna za nadzor po 4. odstavku tega člena, je zakoniti zastopnik stranke ali od njega pisno pooblaščena oseba, ki se izkaže s pooblastilom in osebnim dokumentom.

Ponudnik sme opravljati storitve obdelave osebnih podatkov samo v okviru strankinih pooblastil. Ponudnik osebnih podatkov ne sme obdelovati ali drugače uporabljati za noben drug namen, kakor za namen izvajanja storitev s pogodbo med njim in stranko.

Kolikor ni s temi splošnimi pogoji ali s pogodbo določeno drugače, ponudnik ne bo uporabil osebnih podatkov, pridobljenih v okviru izvajanja storitev za stranko, za namene neposrednega trženja v svojem imenu in za svoj račun ali v imenu in za račun tretjih oseb.

Ponudnik ne sme tretjim osebam posredovati strankinih osebnih podatkov, pridobljenih v okviru izvajanja storitev za stranko, in jim tudi ne sme poveriti posameznih opravil v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, razen če za to pridobi soglasje stranke.

V primeru spora med ponudnikom in stranko je dolžan ponudnik na podlagi strankine zahteve osebne podatke, ki jih je pogodbeno obdeloval, nemudoma predati stranki, morebitne kopije pa takoj trajno in učinkovito izbrisati. Enaka obveznost ponudnika velja v primeru prenehanja pogodbe.

 

Končne določbe

29. člen

Naša napaka, da ne bomo od strank v določenem trenutku zahtevali upoštevanje te pogodbe, ne vpliva na našo pravico, da to zahtevamo kadarkoli pozneje; niti ta naša zakasnitev ne bo pomenila kršitve katere koli postavke pogodbe.

Ponudnik in stranka se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarja. Njune izjave bodo tolmačene v dobri veri. Ponudnik in stranka spore rešujeta sporazumno. V nasprotnem primeru spore rešuje stvarno pristojno sodišče po vsakokratnem sedežu ponudnika.

Razmerje med ponudnikom in stranko se presoja po slovenskem pravu, brez uporabe pravil o mednarodnem zasebnem pravu in postopku.

Ponudnik besedila pogodbe ne shranjuje. Pogodbo je mogoče skleniti v slovenskem in angleškem jeziku.

 

Zadnja sprememba: januar 2020

bottom of page